2020-07-14

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby załatwiania spraw

1.  Sprawy wniesione do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 35 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
2.  Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Sposoby przyjmowania korespondencji

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu informuje o następujących możliwościach dostarczania dokumentów:
 I. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1. W celu doręczania dokumentów elektronicznych udostępniono  adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /398qtt4oyc/skrytka
2. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl ), uwierzytelnione Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
3. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wynosi 5MB, z tego rozmiar załączników nie może przekroczyć 3,5MB, co wynika z możliwości udostępnionej przez platformę ePUAP.
 II. Poczta elektroniczna  urzędu
Bez potwierdzenia doręczenia  na adres poczty WSSE: wsse.opole(at)pis(.)gov(.)pl
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 10MB wraz z załącznikami.

 III. Osobiście lub za pośrednictwem dostawcy przesyłek w godzinach pracy WSSE w Opolu.

  • poniedziałek  - piątek w godz. 07.30 - 15.05,  pok. 118 - sekretariat
1. Potwierdzenie doręczenia dokumentu następuje poprzez dokument papierowy sporządzony przez  adresata.
2. Informatyczne nośniki danych, na których może zostać doręczony dokument:
- płyta CD/DVD
- pendrive
- dysk zewnętrzny 
Przed wczytaniem danych nośniki zostaną przeskanowane programem antywirusowym.
Do zapisywania załączników dodawanych do pism stosuje się formaty danych:
xls   xlsx    doc  docx   pdf   rtf   svg  txt   jpg   tiff   wav   mp3   avi   mpg   zip   xml  html

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się